o projekcie

Przedmiotem projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) było wybudowanie na terenie województwa małopolskiego szerokopasmowej szkieletowej sieci telekomunikacyjnej.
Cel strategiczny, zgodny z celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, sformułowanym jako tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, to pobudzenie rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez zapewnienie warunków dla udostępniania nowoczesnych usług szerokopasmowych mieszkańcom i przedsiębiorcom. Realizacja przyjętych założeń odbywa się w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności, budowę społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.
W wyniku realizacji Projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa, poprzez budowę na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym infrastruktury telekomunikacyjnej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby regionalne sieci szerokopasmowej, 90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce ma możliwość dostępu do usług szerokopasmowych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora publicznego mają dostęp do nowoczesnych szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, aplikacji i zasobów informacji dostępnych w sieci w obszarach, gdzie dotąd nie było takiej możliwości, brak konkurencji nie zapewnia ich wyboru lub zadawalającej jakości.